Dorpelingen

Dorpelingen
©:

Wij hebben in ons archief heel veel foto's van personen uit Woudsend e.o.. Het betreft foto's waar maar één persoon opstaat, familiefoto's, maar vooral foto's met groepjes mensen. Om het zoeken wat te vereenvoudigen hebben we de foto's in een aantal groepen verdeeld. De foto's van de dorpsfiguren, familiefoto's en schoolfoto's zijn in aparte groepen ondergebracht. In deze groep Dorpelingen zijn de overige foto's opgenomen, waaronder twee speciale groepen, namelijk de lotelingen en de foto's van onbekende personen.

Als er gericht gezocht wordt naar een bepaald iemand, dan kan dit beter met de zoekfunctie die in de bovenste balk kan worden geopend. Alle foto's waar de betreffende persoon op staat worden daar dan getoond. 

Gerelateerde informatie


VenstersFoto’s

Ald Wyk
Op de foto de bank tegen de boerderij van Timmerfabriek De Jong met op de bank rechts Emilius Rondhout en daarnaast de visserman Hidde de Koe.

Disclaimer

Sybolt Nauta
Sybolt Nauta als jongeman bij de fotograaf. Hij woonde later met zijn vrouw in het laatste huis van de Gloppe.

Disclaimer

Dorpsfeest met optocht
Voor de optochtwagen staan Pieter Glashouwer en mevrouw Van Brug.

Disclaimer

Woudsenders
Op het muurtje voor café De watersport v.l.n.r. Truike van der Kooij, ?, Martsje Wiarda-de Vries, Peet van der Kooij, Jentsje de Vries en daarnaast staat Vera Hornstra.

Disclaimer

Opening Driuwpôlle tijdens de dorpsfeesten
In 1991-1992 vond de verbouwing van de Driuwpôlle plaats. Van dorpshuis naar een multifunctioneel centrum. Een aanpassing om mee te gaan in de veranderende maatschappij. In 1992 is het gebouw officie

Disclaimer

Reünie 1997
Leo Visser en Lies de Boer.

Disclaimer

Reünie 1997
Een tweetal foto's van de reünie. Warme woorden en een pot met winterharde planten als blijk van waardering van de voorzitster van de reüniecommissie Lies de Boer voor Siemon de Vries.

Disclaimer

Reünie 1997
Een tweetal foto's van de reünie. Siemon de Vries wordt toegesproken door de voorzitster Lies de Boer van de reüniecommissie en bedankt voor de bewezen diensten.

Disclaimer

De schoonmaak
Het was voorjaar en tijd voor het “húshimmeljen”. Om al die kamers en de buitenboel van het grote doktershuis weer spic en span te krijgen, gingen niet minder dan drie dames aan het werk. Ze werd

Disclaimer

Bauke Boersma
Dat de heer Boersma graag bij de brug stond is zeker. Op een foto staat geschreven dat Boersma in 1936 is overleden. Jaar: 1930-1935. Bauke Boersma in de nette kleren. De oplettende kijker heeft op de

Disclaimer

Postbodes van Woudsend en Omstreken
Op deze foto van omstreeks 1926-1927 van postbode S. Wielsma laat het oude uniform zien. De besteller heeft een pet met een klep met daarop de posthoorn. Tevens hoorde het schild op de borst ook bij d

Disclaimer

Trijn Wittermans
Een foto waar weinig over te vertellen valt. Trijn Wittermans met haar moeder op de loswal. De Weisleat (Wegsloot) komt op de Rakken uit. En de dames staan bij 'It Hêge Hûs".

Disclaimer

Jan Rusticus en Dieuwke Rusticus-Felkers
Dieuwke Rusticus-Felkers was de echtgenoot van Jan Rusticus, brievengaarder van Woudsend. Vanaf 1924 woonden vrouw Rusticus en haar man in de woning van het postkantoor aan De Dijk. Na de pensionering

Disclaimer

Murk de Koe
Murk de Koe werd geboren op 10 november 1893 te Woudsend. Hij trouwde op 10 november 1921 met Jarigje Faber uit Warns. Het huwelijk werd verrijkt met de geboorte van hun dochter Richtje op 25 oktober

Disclaimer

The Jolly Fellows
Deze instrumentale band "The Jolly Fellows" (de vrolijke kerels) bestond uit: v.l.n.r. Klaas Wispelweij, Cor Visser, Tinus Visser, Wouter Glashouwer, Tjalling Glashouwer en Pieter Glashouwer. Over Cor

Disclaimer

De Fiedelfliers
Een foto met een muziekgroep "De Fiedelfliers" met vlnr.: Fokje de Jong, Berend Oppedijk, Riem Westerhof-Glashouwer, Eibert Hoekstra en Folkje Attema-Beintema terwijl Marijke Westerhof en Oeke Glashou

Disclaimer

Ûgetiid
Jaap Nagelhout was o.a. boerenknecht bij Jentsje de Vries. Na "it swyljen" (hooi bijeen harken) weer naar de boerderij. Hier op de Dyk met de winkel van Feenstra (later Tolsma) links. De brug met brug

Disclaimer

De vrouwenvereniging
Staan v.l.n.r. Martje de Hoop, Anneke Betten, Teatske Visser, Geertje Postma, Anneke Pietersma, Froukje Bootsma, Mevrouw Hogeterp, Mientje de Jong, Sara de Koe, Corrie de Jong, Ymkje de Vries, Hannie

Disclaimer